Niezłożenie sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego jest przestępstwem i wiąże się z sankcjami finansowymi, a nawet i karnymi. Jakie kroki należy podjąć w sytuacji, gdy przedsiębiorca zapomniał o złożeniu sprawozdania finansowego w terminie? W poniższym artykule opisujemy jakie kroki w świetle prawa należy podjąć, kiedy upłynął już termin złożenia sprawozdania finansowego.

Niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS

Podmiotom, które zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), przysługuje okres 3 miesięcy od dnia bilansowego, na sporządzenie sprawozdania finansowego. Następnie w ciągu 15 dni od zatwierdzenia dokumentu, należy przekazać je do KRS.
Niezłożenie sprawozdania finansowego niesie za sobą sankcje, które opisane są w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., kodeksie karno-skarbowym, ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz Kodeksie postępowania cywilnego (KPC).
Zgodnie z art. 79 wyżej wspomnianej ustawy o rachunkowości ( Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) kto nie dopełnia obowiązku składania sprawozdań lub nie dotrzymuje obligatoryjnej formy elektronicznej, dopuszcza się przestępstwa i podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności. Wysokość kar i grzywny określa art. 23 kodeksu karnego skarbowego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 408 ze zm.).

Brak sprawozdania finansowego – co dalej?

W przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego Sąd Rejestrowy wszczyna postępowanie przymuszające. Polega ono na pisemnym wezwaniu przedsiębiorcy do złożenia sprawozdania finansowego i pozostałych wymaganych dokumentów w terminie 7 dni. Działanie to ma na celu przypomnienie i zmobilizowanie podmiotów do wypełnienia obowiązku i jest ono zapisane w art. 24 ustawy o KRS.
Jeżeli w ciągu 7 dni od wezwania sądowego podmiot dokona złożenia sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, to nie zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje prawne.
Jednak jeżeli wezwanie okazało się bezskuteczne, sąd może zadecydować o wymierzeniu grzywny dla podmiotu lub o wszczęciu postępowania o natychmiastowe rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego. Drugie działanie najczęściej ma miejsce w sytuacji, gdy kolejne sprawozdania finansowe nie zostały złożone i opiewają w sumie na dwa lata obrotowe.

Kara za niezłożenie sprawozdania finansowego

Kodeks karny skarbowy określa, że kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Art. 1052 Kodeksu Postępowania Cywilnego określa i precyzuje wyżej wymienioną sankcję, traktując o tym, że w jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż piętnaście tysięcy złotych, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać miliona złotych.
Należy zwrócić również uwagę na dalszy zapis widniejący w powyższym artykule kodeksu.
Jeżeli podmiot dokona złożenia sprawozdania finansowego za zaległe okresy, nałożone na podatnika grzywny, które pozostały nieopłacone do danego czasu, ulegają umorzeniu.

Czynny żal za niezłożenie sprawozdania finansowego

W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorcę sprawozdania finansowego w terminie, niezbędne jest złożenie tak zwanego czynnego żalu. Jest to dokument, którego złożenie zawiadamia o popełnieniu przez przedsiębiorcę czynu zabronionego. Dzięki temu Urząd Skarbowy pozwala na uniknięcie dalszej odpowiedzialności karnej za popełnione zaniechania, jeżeli niezwłocznie zostały złożone zaległe dla podatnika sprawozdania finansowe.

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności wymaga od niego dopełnienia szeregu obowiązków, w tym dopilnowania wielu terminów. Jednym z głównych obowiązków, jaki może ciążyć na podatniku, jest jest sporządzenie corocznego sprawozdania finansowego.
Warto w tym temacie zasięgnąć pomocy specjalistów, którzy pomogą dobrze sporządzić dokument i odciążą przedsiębiorcę od dodatkowych obowiązków. Skorzystanie z fachowej pomocy to również terminowość i brak kar za zaniechania.