Jesteś obcokrajowcem i interesuje Cię założenie i prowadzenie firmy w Polsce? Temat prowadzenia działalności gospodarczej przez obcokrajowców praktycznie nie różni się od zasad obowiązujących obywateli polskich. W poniższym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje obejmujące zasady prowadzenia działalności przez cudzoziemców na terenie naszego kraju. Kto może założyć działalność, jak to zrobić i jakie wymagania formalne należy spełniać? Zapraszamy do lektury.

Cudzoziemcy a działalność gospodarcza w Polsce

Aby legalnie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, obcokrajowcy nie muszą posiadać polskiego obywatelstwa. Cudzoziemiec bez przeszkód założy firmę w Polsce, jeżeli przebywa w kraju na podstawie ważnego zezwolenia na:

 • pobyt stały;
 • pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • pobyt czasowy udzielonego członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną lub kształcenia się na studiach;
 • pobyt czasowy udzielonego na podstawie innych okoliczności;
 • pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania działalności gospodarczej (wydanego ze względu na kontynuowanie
 • prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce może też obcokrajowiec, który:

 • posiada status uchodźcy
 • posiada ochronę uzupełniającą
 • posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany
 • posiada ochronę czasową w Polsce
 • posiada ważną Kartę Polaka.

Jaki typ działalności gospodarczej może wybrać obcokrajowiec?

Obywatele obszarów objętych „Traktatem o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.” oraz „Umową między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób (tj. Stany Zjednoczone Ameryki oraz Szwajcaria)”, dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych umów, mogą założyć własną firmę w Polsce, dowolną spółkę handlową, oddział lub przedstawicielstwo.

Będąc obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz/lub kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, każdy przedsiębiorca może świadczyć w Polsce działalność gospodarczą w wybranej przez siebie formie, tzn. może:

 • działać jako jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • działać jako dowolna spółka handlowa,
 • świadczyć transgranicznie usługi – bez konieczności rejestrowania działalności w Polsce,
 • założyć oddział lub przedstawicielstwo.

Obywatele państw, które nie należą do obu wyżej wymienionych grup, mogą:

 • założyć działalność gospodarczą lub dowolną spółkę handlową,
 • przystępować do spółek oraz nabywać i obejmować udziały lub akcje w tych spółkach
 • założyć w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego (pod warunkiem że ratyfikowane umowy międzynarodowe nie wykluczają takiej możliwości).

Działalność gospodarcza dla obcokrajowców — jaką formę wybrać?

Polskie prawo przewiduje różne formy prowadzenia działalności gospodarczej dla obcokrajowców. Niczym nie różnią się one od form, jakie przysługują obywatelom naszego kraju. Wybór rodzaju działalności powinien więc zależeć od jej charakteru i specyfiki.