Spółka z o.o. to odrębny podmiot prawny, który posiada własną osobowość prawną oraz majątek. Upadłość spółki z o.o. to proces, który przebiega zgodnie z dedykowaną procedurą dla spółek znajdujących się w stanie niewypłacalności. W jaki sposób odbywa się upadłości spółki z o.o.? Kiedy należy złożyć wniosek o upadłość i jakie konsekwencje ponosi zarząd spółki? W niniejszym artykule dokładnie wyjaśniamy całą procedurę postępowania upadłościowego spółki z.o.o.

Upadłość spółki z o.o. krok po kroku

Upadłość spółki z o.o. zostaje ogłoszona w konsekwencji jej niewypłacalności. Taka sytuacja ma miejsce, gdy zobowiązania pieniężne przewyższają wartość majątku spółki i stan ten utrzymuje się przez ponad 24 miesiące.

Złożenie wniosku o upadłość jest obowiązkowe, a niewywiązanie się z tego obowiązku pociąga za sobą szereg konsekwencji. Jedną z nich może być konieczności zaspokojenie wierzycieli z majątku osobistego członków zarządu.

Członek zarządu spółki (w tej sytuacji może działać sam), który zamierza ogłosić upadłość, musi wystąpić z wnioskiem o upadłość do sądu upadłościowego (sąd gospodarczy właściwy ze względu na miejsce prowadzonej działalności spółki) w terminie do 30 dni od momentu wystąpienia stanu niewypłacalności spółki.

Sąd rozpatruje upadłość spółki, jeśli zostaną spełnione jednocześnie dwa warunki:

  • spółka jest niewypłacalna,
  • majątek spółki wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz na, chociażby częściowe, zaspokojenie wierzycieli.

Po zaakceptowaniu przez właściwy sąd wniosku o upadłość, wydawane jest postanowienie, w którym sąd wzywa wierzycieli spółki do zgłoszenia przysługujących im wierzytelności. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie syndyka masy upadłościowej oraz sędziego komisarza.

Data ogłoszenia upadłości spółki z o.o. to data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a nie data złożenia wniosku o upadłość.

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. – i co dalej?

W momencie ogłoszenia upadłości spółki z o.o. składniki jej majątku stanowią tak zwaną masę upadłości spółki. Rozpoczyna się wtedy okres postępowania upadłościowego, podczas którego syndyk dokonuje oszacowania majątku danego przedsiębiorstwa oraz zawiadamia wszystkich wierzycieli spółki o jej upadku. Wierzyciele mają następnie prawo zgłaszać swoje roszczenia wobec spółki. Zadaniem syndyka jest zabezpieczenie masy upadłości spółki, jej likwidacja, wypłata wierzycielom i wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wierzyciele zgłaszający swoje roszczenia muszą przedstawić dowód na istnienie wierzytelności. Wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności, są zobowiązani do potwierdzenia ich zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty wezwania syndyka. Następnie syndyk opracowuje listę wierzycieli i ich wierzytelności.

W czasie postępowania upadłościowego zazwyczaj dochodzi do sprzedaży składników majątku spółki, które nie są już niezbędne do jej funkcjonowania. W tym czasie syndyk zajmuje się również likwidacją działalności spółki, przeprowadza postępowania przetargowe, zawiera umowy, przekazuje środki wierzycielom oraz bierze na siebie obowiązek złożenia deklaracji podatkowej za poprzedni rok.

Zakończenie postępowania mającego na celu ogłoszenie upadłości spółki z o.o. pozostaje w decyzji sądu, który wykonuje je poprzez wydanie stosownego postanowienie, po którego uprawomocnieniu, spółka ulega likwidacji i zostaje wykreślona z KRS.