Przepisy prawa podatkowego bywają często niejasne dla przedsiębiorców, co prowadzi do pojawienia się trudnych do rozstrzygnięcia kwestii spornych. W przypadku wątpliwości co do stosowania określonych przepisów prawa podatkowego warto zwrócić się o indywidualną interpretację podatkową, która pomoże wyjaśnić niejasności i sporne zagadnienia. W niniejszym artykule omawiamy, czym jest interpretacja podatkowa, jak można się o nią ubiegać oraz w jakich sytuacjach uzyskanie indywidualnej interpretacji może być pomocne dla przedsiębiorcy.

Czym jest indywidualna interpretacja podatkowa?

Indywidualna interpretacja podatkowa to oficjalne stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w odniesieniu do konkretnego zagadnienia związanego z prawem podatkowym. Jej celem jest wspieranie podatników oraz biur rachunkowych w poprawnym interpretowaniu przepisów prawa podatkowego.
Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej można złożyć zarówno w odniesieniu do stanu faktycznego, czyli zdarzeń, które miały miejsce lub aktualnie mają miejsce, jak i w odniesieniu do zdarzeń przyszłych. Prawo do wystąpienia z wnioskiem przysługuje zarówno podatnikom bezpośrednio związanym ze sprawą, jak i osobom niezwiązanym.

Wniosek o interpretację podatkową

Aby uzyskać indywidualną interpretację podatkową, należy złożyć specjalny wniosek ORD-IN. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego opisu zdarzeń będących przedmiotem problemu oraz przedłożenia własnego stanowiska w kwestii interpretacji podatkowej. To właśnie do tego stanowiska będzie odnosił się organ podatkowy.
Wniosek o interpretację może dotyczyć tylko jednego zdarzenia. Można go złożyć elektronicznie, jednak konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Interpretacja podatkowa sporządzona przez właściwy organ powinna być gotowa w ciągu 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku i przekazana na konto ePuap osoby wnioskującej lub wysłana pocztą na adres wskazany we wniosku.

W jakim celu przyda się nam indywidualna interpretacja podatkowa?

Uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej chroni przedsiębiorcę przed decyzją odmienną od tej zawartej w interpretacji. Decyzja zawarta w interpretacji podatkowej nie jest ważna bezterminowo. Może zostać zmieniona lub utracić ważność w wyniku zmiany przepisów. W takim przypadku osoba, która złożyła wniosek o interpretację, zostanie o tym poinformowana.

Korzyści wynikające z uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej

Uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej przynosi przedsiębiorcy szereg korzyści.

  • Po pierwsze, zapewnia pewność prawną co do stosowania przepisów podatkowych oraz wyeliminowanie ewentualnych niejasności.
  • Po drugie, pomaga uniknąć ewentualnych konfliktów z organami podatkowymi oraz ewentualnych kar finansowych wynikających z nieprawidłowego stosowania przepisów prawa podatkowego.
  • Po trzecie, może również przyczynić się do optymalizacji podatkowej, czyli wykorzystania przepisów prawa podatkowego w sposób korzystny dla przedsiębiorcy.

Warto jednak pamiętać, że interpretacja podatkowa nie zawsze będzie gwarancją uniknięcia kłopotów z organami podatkowymi. W przypadku gdy interpretacja zostanie wydana na podstawie nieprawdziwych lub niekompletnych danych przedstawionych przez wnioskodawcę, organ podatkowy może ją uchylić. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie będzie chroniony przez interpretację podatkową.

[Sprawdź też: Doradztwo podatkowe – Poznań]

Podsumowanie

Indywidualna interpretacja podatkowa jest pomocnym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy mają wątpliwości co do stosowania przepisów prawa podatkowego. Uzyskanie interpretacji podatkowej może zapewnić pewność prawną, wyeliminować niejasności oraz wspomóc w optymalizacji podatkowej. W celu uzyskania interpretacji podatkowej należy złożyć wniosek ORD-IN, przedstawiając szczegółowy opis zdarzeń oraz własne stanowisko w kwestii interpretacji. Warto jednak pamiętać, że interpretacja podatkowa nie zawsze jest gwarancją uniknięcia problemów z organami podatkowymi, zwłaszcza gdy zostanie wydana na podstawie nieprawdziwych lub niekompletnych informacji.