Jakich czynności wymaga likwidacja spółki z o.o. i jej wykreślenie z KRS? Decydując się na rozwiązanie spółki czynności, jakie należy podjąć w całym procesie likwidacyjnym, są ściśle powiązane i ważne jest zachowanie odpowiedniej kolejności poczynionych kroków. Co i jak należy wykonać? W poniższym artykule wyjaśniamy proces zamknięcia spółki z o.o. i opisujemy wszystkie niezbędne formalności.

Jak przeprowadzić rozwiązanie spółki z o.o.?

Chcąc rozpocząć likwidację spółki z o.o., musi wystąpić jedna z przyczyn, która umożliwia rozwiązanie spółki. Dokładnie opisuje je artykuł 270 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych. Według artykułu do przyczyn zaliczamy:

  1. przyczyny przewidziane w umowie spółki;
  2. uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza;
  3. w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
  4. ogłoszenie upadłości spółki;
  5. inne przyczyny przewidziane prawem.

Rozpoczęcie procesu likwidacji spółki z o.o. występuje wraz z momentem wystąpienia jednej w wyżej podanych przyczyn.

Dalsze kroki w sprawie zamknięcia spółki z o.o.

Gdy wystąpi przyczyna umożliwiająca rozwiązanie spółki, należy podjąć przez wspólników uchwałę, która zostanie zaprotokołowana przez notariusza i umożliwi poczynanie dalszych kroków, prowadzących do zamknięcia spółki z o.o. W uchwale powinny znajdować się takie elementy jak: decyzja o rozwiązaniu spółki, o postawieniu spółki w stan likwidacji oraz o tym, kto będzie sprawował funkcję likwidatorów (najczęściej są to członkowie zarządu).

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie zamiaru likwidacji do sądu rejestrowego KRS. Jest to pierwsza czynność, którą musi wykonać likwidator w terminie do 7 dni od dnia otwarcia likwidacji. Jednocześnie zgłoszenie otwarcia likwidacji należy podać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wezwać wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Teraz czas na czynności, które bezpośrednio przyczyniają się do zamknięcia spółki z o.o. Wybrani wcześniej likwidatorzy zobowiązani są do sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji. Do dokumentu należy przyjąć wszystkie aktywa według ich aktualnej wartości zbywczej.
Likwidatorzy powinni również w tym czasie zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć zaległe wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek likwidowanej spółki.

Podział majątku likwidowanej spółki pomiędzy wspólników nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji. Rozpatruje się go jedynie po pełnym zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli likwidowanej spółki.

Rozwiązanie spółki następuje po udanym przeprowadzeniu likwidacji zgodnie z wyżej wspomnianą kolejnością. Końcowym etapem zamknięcia spółki z o.o. jest jej wykreślenie z KRS.

Pomoc przy zamykaniu spółki z o.o.

Jak widać, likwidacja spółki z o.o. wymaga zachowania kolejności wielu procesów oraz wypełnienia sporej liczby dokumentów wymagających załączników. Opisane w tym artykule procesy są tymi najważniejszymi, jednak proces ten wymaga o wiele większej liczby kroków. Wszystko to w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Aby mieć pewność poprawnie przeprowadzonej likwidacji, wraz z wszystkimi dokumentami oraz zachowaniem ustawowych dat, warto skorzystać z usług firm, które specjalizują się w pomocy przy przeprowadzeniu likwidacji. Dzięki takiej współpracy zarząd spółki zyskuje nieocenioną pomoc i spokój, że przeprowadzany proces przebiegnie poprawnie i terminowo.